Doelstelling en beleid Howu-Howu 2017 tot en met 2024

In de statuten staat beschreven wat de doelstelling van de stichting Howu-Howu is en hoe wij deze doelstelling willen realiseren:
Stichting Howu-Howu heeft ten doel:
•  Het welzijn van personen, geboren op de eilanden Nias en / of Siberut te bevorderen;
•  De lokale cultuur op Nias en / of Siberut te versterken;
•  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden
   of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•  Het organiseren, financieren en begeleiden van projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur;
•  Het verstrekken van middelen aan individuele personen voor het verkrijgen van
   medische behandelingen en onderwijs;
•  Het verlenen dan wel financieren van rechtsbijstand

Stichting Howu-Howu ziet onderwijs voor kinderen als de meest fundamentele bron voor het verbeteren van hun toekomstmogelijkheden.
Nog steeds kunnen veel ouders het geld voor het onderwijs niet opbrengen en/of is de afstand tot schoolgebouwen te ver van het dorp.
De komende 3 jaar richt Howu-Howu zich, net als de afgelopen jaren, op onderwijs voor kinderen van de twee eilanden.
We zetten het beleid voort dat is gericht op:
•  Financieren van kosten voor schoolgaande kinderen in het basis-, voortgezet- en universitair onderwijs;
•  Faciliteren van onderwijs door het mogelijk maken van huisvesting;
•  Organiseren van ondersteuning van gehuisveste kinderen door begeleiders.
•  Onder de aandacht brengen van de doelstelling van de stichting en daarmee fondsen werving.
•  Financieren en faciliteren van medische zorg van personen indien daar aanleiding voor is,
   mocht dit het geval zijn dan ondernemen we spontaan en gericht actie om sponsors te vinden.

Op de website leest u over de wijze waarop we dit het afgelopen jaar hebben vormgegeven. We willen dit voortzetten.

Ons vermogen wordt op dit moment vooral gevormd door donaties, schenkingen en ontvangen uit projecten. Het aantal betalende vaste donateurs is de afgelopen teruggelopen. Acties om meer donateurs te werven zijn niet succesvol geweest. Waarschijnlijk omdat de economische crisis ons parten speelt. Het is reëel om te verwachten dat in deze tijd van bezuinigingen meer donateurs hun bijdragen zullen staken. Toch stellen we ons ten doel de komende 3 jaren het huidige niveau van inkomsten te bestendigen, zo mogelijk te vergroten.

Acties die we daarvoor zullen ondernemen:
•  Jaarlijkse nieuwsbrief om onze donateurs te bedanken, te informeren en nieuwe donateurs mee te werven.
•  Jaarlijks twee benefietdiners voor ongeveer 25 deelnemers per keer: geschatte opbrengst € 500,-
•  Jaarlijks een benefiet swingfeest. Geschatte opbrengst € 1000,- per feest.
•  Deelname aan markten: geschatte opbrengst € 500,-
•  Kerstmarkt met kunstobjecten en tweede handsspullen.
•  Sociale markt in Best in samenwerking met Stichting Harapan.
   (hier worden veel nieuwe contacten gelegd.)
•  Wijkmarkt in Utrecht met tweede handsspullen.
•  Project ‘leerlingen voor leerlingen’. We benaderen jaarlijks via ons netwerk 3 scholen.

Het bestuur van Howu-Howu